Задати питання
flag Судова влада України

 

                                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом в.о.голови Бобровицького
районного суду Чернігівської області
від 08.05.13 р. № 07-од
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні
Бобровицького районного суду                Чернігівської області

Розділ I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Бобровицького районного суду Чернігівської області.
1.2. Бобровицький районний суд Чернігівської області (далі – суд) є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.
1.3. Відповідальними за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні суду, є керівник апарату суду та його заступник, завданнями яких є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.
1.4. Визначення понять:
1) запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду;
2) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими особами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суду;
3) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, крім суб'єктів владних повноважень, об'єднання громадян без статусу юридичної особи;
4) звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі пропозиції, (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
5) суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
1.5. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

1.6. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

Розділ II. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність суду
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується:
1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;
2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет;
3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;
4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді;
5) наданням інформації за запитами на публічну інформацію.
2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.
У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об'єднанням громадян під час особистого прийому головою суду. Вказана інформація також надається по телефону уповноваженими посадовими особами.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
Перелік документів, що містять інформацію, яка становить службову інформацію затверджується наказом голови
Бобровицького районного суду Чернігівської області.
2.5. Відповідальними за підготовку матеріалів щодо розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду є:
- щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи документообігу суду, -
заступник керівника суду;
- документів, що зберігаються в архіві суду, -
керівник апарату суду;
- про нормативно-правові засади діяльності суду – керівник аппарату
суду;
- про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах – консультант
суду;
- про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться судом; створення праців-никам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-по-бутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, по-жежну безпеку; організацію медичного обслуговування і харчування суддів та працівників апарату – керівник апарату;
- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду – головний спеціаліст з інформаційних технологій;
- про доступ до судових засідань у суді – старший судовий розпорядник;
- про прийом громадян у суді –
заступник керівника апарату суду;
- про наповнення інформацією веб-сайту суду - керівник апарату.

Розділ IIІ. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні суду
3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».
3.2. Оприлюднення на веб-сайті суду інформації, підготовленої з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечується керівником апарату.
3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті суду, зокрема, підлягають:
1) інформація про діяльність суду:
- місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови суду та його заступників, суддів, керівника апарату суду та його заступника;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
2) правила внутрішнього трудового розпорядку суду;
3) інформація про нормативно-правові засади діяльності суду;
4) інформація про час і місце розгляду справ у суді;
5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
6) інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.
3.4. Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».
3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщується інформація:
1) про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян, пред-ставників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з орга-нізацією діяльності суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді;
3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);
4) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення суду і зали судових засідань;
5) умови і порядок отримання інформації про діяльність суду;
6) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.
3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.
3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6, до приміщення суду і зали судових засідань регулюється Правилами пропуску осіб до приміщення суду та на його територію транспортних засобів.
3.8. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в кабінеті № 10 та на офіційному веб-сайті суду.
Розділ IV. Порядок реєстрації запитів та опрацювання запитів на інформацію
4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді.
4.2. Запити на інформацію реєструються в автоматизованій системі документообігу суду.
4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції секретарі суду виокремлюють запити на інформацію і невідкладно передають їх керівнику апарату або його заступнику.
4.4. За рішенням голови суду або керівника апарату відповідальним за надання відповіді на окремий запит може бути визначено відповідального виконавця.
4.5. Запит на інформацію з відповідною резолюцією опрацьовується секретарями суду, після чого невідкладно передається виконавцям.
4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
4.7. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту судом.
4.8. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність суду
5.1. Відповідь на запит надається керівником апарату або його заступником за їх підписами.
Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді - одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату суду або його заступником.
5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
5.4. Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації в суді.
5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, пе-редбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:
- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація нада¬ється після сплати цих витрат.
5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшко-дування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.